Avrupa Şafak Hastanesi

  Hasta Hakları

  Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma

  Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.

  Video Thumbnail

  Avrupa Şafak Hastanesi

  Hasta Hakları

  Bilgi İsteme

  Hasta, sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceği konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi sağlık kuruluşundan hangi şartlara göre faydalanılabileceğini, sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu ve müracaat edilen kuruluşta verilen sağlık hizmetlerinden faydalanma usulüne öğrenme haklarını da kapsar.

  Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme

  Hasta; tabi olduğu mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uyulmak kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Mevzuat ile belirlenmiş sevk sistemine uygun olmak şartı ile hasta sağlık kuruluşunu değiştirebilir. Ancak, kuruluşu değiştirmenin hayati tehlikeye yol açıp açmayacağı ve hastalığının daha da ağırlaşıp ağırlaşmayacağı hususlarında hastanın tabip tarafından aydınlatılması ve hayati tehlike bakımından sağlık kuruluşunun değiştirilmesinde tıbben sakınca görülmemesi esastır.

  Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

  Mevzuat ile belirlenmiş usüllere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır. Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.

  Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme

  Sağlık kuruluşunun hizmet verme imkanlarının yetersiz veya sınırlı olması sebebiyle sağlık hizmeti talebi zamanında karşılanamayan hallerde, hastanın, öncelik hakkının tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak belirlenmesini istemek hakkı vardır. Acil ve adli vak’alar ile yaşlılar ve engelliler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım

  Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

  Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

  Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.

  Ötenazi Yasağı

  Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.

  Tıbbi Özen Gösterilmesi

  Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmadığı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorunludur.

  Kayıtları İnceleme

  Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

  Kayıtların Düzeltilmesini İsteme

  Hasta; sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarında eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumu ve şahsi durumuna uygun hale getirilmesini isteyebilir.

  Bilgi Verilmesini Yasaklama

  İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; kişi, sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir. Bu durumda kişinin kararı yazılı olarak alınır. Hasta, bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.

  Mahremiyete Saygı Gösterilmesi

  Hastanın, mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta mahremiyetinin korunmasını açıkça talep de edebilir. Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.

  Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama

  Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.

  Bilgilerin Gizli Tutulması

  Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

  Tedaviyi Reddetme ve Durdurma

  Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir. Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcilerine veyahut yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir.

  Güvenliğin Sağlanması

  Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır. Bütün sağlık kurum ve kuruluşları, hastaların ve ziyaretçi ve refakatçi gibi yakınlarının can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

  Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma

  Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır.

  İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret

  Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.Hasta ziyaretçilerinin kabul edilmesi, kurum veya kuruluşça belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ve hastaların huzur ve sükunlarını bozacak fiil ve tutumlara sebebiyet vermeyecek şekilde gerçekleştirilir ve bu konuda gereken tedbirler alınır.

  Refakatçi Bulundurma

  Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulması istenebilir.

  Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

  Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

  Avrupa Safak Hastanesi

  Hasta Sorumlulukları

  Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:

  Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.

  Bilgi Verme; Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.

  Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.

  Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.

  İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.

  Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.

  Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

  Saygı Gösterme; Hastane personeli, hasta ve hasta yakınlarını rahatsız edecek davranışlarda bulunulmamalıdır.

  Uygunsuz Talep; Hasta doktoru tarafından uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını,bulaşıcı hastalık şüphesi olan ve teşhis konan hastalar doktorun izni olmadıkça taburcu olmayı talep etmemelidir.

  Hasta Ziyaretçileri; Hastane tarafından belirlenen kurallara uygun olarak hasta ziyaretleri yapılmalıdır. Diğer hasta ve hasta yakınları rahatsız edilmemelidir. Hasta olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir.

  Ödeme Sorumluluğu; Hasta tüm tetkik ve tedavi giderlerinin ödemekle yükümlüdür. Ayrıca hastanenin demirbaş ve sarf malzemelerinin kusurlu kullanımı veya kasıtlı olarak zarar verilmesi durumunda telafi etmek ile sorumludur.

  Tüm Şikâyet ve Önerilerinizi;

  [email protected] adresinden veya hastanemizde bulunan Öneri Ve Şikayet Formlarını Doldurarak ya da Hasta Hakları Birimine iletebilirsiniz!

  Hasta Hakları Birimi: 0212 417 00 00 Dahili: (2034)

  Tüm Şikâyet ve Önerilerinizi; [email protected] adresinden veya hastanemizde bulunan Öneri Ve Şikayet Formlarını Doldurarak ya da Hasta Hakları Birimine iletebilirsiniz. Hasta Hakları Birimi: 0212 417 00 00 (2034)

  Hasta Hakları ve Sorumlulukları

  Avrupa Şafak Hastanesi

  Sağlığınız için geç kalmadan iletişime geçin.
  Sağlığınızı bekletmeyin.

  Randevu Al